แบบสอบถามจุลสารก๊าซไลน์ ปี 2559
ชุดการสำรวจ : แบบสอบถามก๊าซไลน์ ปี 2559

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  
2. อายุ

3. การศึกษา    
4. สายงานส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อจุลสารก๊าซไลน์
 1 ท่านได้รับจุลสารก๊าซไลน์เป็นประจำทุกไตรมาสหรือไม่
  
  
 2 ความถี่ในการอ่านจุลสารก๊าซไลน์ของท่าน
  
  
  
  
  
ส่วนที่ 2.1 ด้านการออกแบบ
 1 ปก
  
 2 ด้านการออกแบบ
  
 3 การจัดหน้า
  
 4 ภาพประกอบ
  
 5 สีสัน
  
 6 จำนวนหน้า
  
ส่วนที่ 2.2 ด้านเนื้อหา
 1 จำนวนคอลัมน์
  
 2 ความน่าสนใจของเนื้อหา
  
 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา
  
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อคอลัมน์ต่าง ๆ ของจุลสารก๊าซไลน์
 01 เปิดเล่ม
  
 02 เรื่องจากปก
  
 03 ตลาดก๊าซฯ
  
 04 Innovation
  
 05 Gas Technology
  
 06 สาระน่ารู้
  
 07 ความปลอดภัย
  
 08 Knowledge Sharing
  
 09 เที่ยวอิ่มท้องกับ Mr. Gassy
  
 10 บริการลูกค้า
  
 11 ICT Corner
  
 12 มุมสุขภาพ
  
 13 PR
  
 14 ถามมา-ตอบไป
  
ส่วนที่ 4 กรุณาจัดลำดับ 3 คอลัมน์ที่ท่านชื่นชอบที่สุด
  อันดับ 1
  
  อันดับ 2
  
  อันดับ 3
  
  เพราะ
  
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลสารก๊าซไลน์
  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลสารก๊าซไลน์
  
ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
 
       
ชื่อ :  นามสกุล : 
หน่วยงาน/บริษัท : 
เลขที่ :  นิคมอุตสาหกรรม : 
ซอย :  ถนน : 
แขวง/ตำบล :  เขต/อำเภอ : 
จังหวัด :  รหัสไปรษณีย์ : 
โทรศัพท์ :  อีเมล์