TRAINING COURSE

ปตท. มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรม
สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร

ปตท. มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2563

ตามกฎกระทรวงเรื่อง "คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558" กำหนดให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดนั้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาในภาคทฤษฎี พร้อมวิธีการและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมธุรกิจพลังงาน ตลอดจนประสานงานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
สถานที่อบรม : ศูนย์ปฏิบัติการ ชลบุรี ปตท. จ.ชลบุรี

เปิดทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 : 03-05 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 2 : 17-19 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3 : 16-18 กันยายน 2563
รุ่นที่ 4 : 11-13 พฤศจิกายน 2563
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือสมัคร : https://forms.gle/rN86a6spKrBr4SQU8

  2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ปี 2563

  ตามกฎกระทรวงเรื่อง "คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558" กำหนดให้บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดนั้น
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาในภาคทฤษฎี พร้อมวิธีการและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมธุรกิจพลังงาน ตลอดจนประสานงานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
  ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
  สถานที่อบรม : ศูนย์ปฏิบัติการ ชลบุรี ปตท. จ.ชลบุรี
  เปิดทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่
  รุ่นที่ 1 : 13-15 พฤษภาคม 2563
  รุ่นที่ 2 : 29-31 กรกฎาคม 2563

  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือสมัคร : https://forms.gle/rN86a6spKrBr4SQU8

   3. หลักสูตรทฤษฎีการเผาไหม้และระบบควบคุมความปลอดภัย สำหรับก๊าซธรรมชาติ ปี 2563

   กระบวนการเผาไหม้เป็นการให้พลังงานความร้อนที่เกิดจากการสันดาประหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ โดยหัวเผาและชุด Gas Train เป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องทำงานได้ในสภาวะปกติ หากเกิดการทำงานผิดพลาดหรือขาดอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ ทฤษฎีการเผาไหม้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานของอุปกรณ์ในการติดตั้ง และความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
   ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน (ทฤษฎี 1 วัน และ ปฏิบัติ 1 วัน)
   สถานที่อบรม : อาคาร EAL, สถาบันนวัตกรรม ปตท. 71 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.78 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน
   เปิดทั้งหมด 5 รุ่น ได้แก่
   รุ่นที่ 1 : 19-20 มีนาคม 2563
   รุ่นที่ 2 : 12-13 พฤษภาคม 2563
   รุ่นที่ 3 : 02-03 กรกฎาคม 2563
   รุ่นที่ 4 : 27-28 สิงหาคม 2563
   รุ่นที่ 5 : 05-06 ตุลาคม 2563
   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือสมัคร : https://forms.gle/rN86a6spKrBr4SQU8

    4. หลักสูตรการตรวจวัดพลังงานอุปกรณ์หม้อไอน้ำก๊าซธรรมชาติ ปี 2563

    รายละเอียดหลักสูตร : หม้อไอน้ำเป็นต้นกำเนิดพลังงานความร้อนแก่กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของการผลิตไอน้ำมีค่าสูงเมื่อหม้อไอน้ำทำงานเต็มกำลัง หากเมื่อช่วงใดหม้อไอน้ำทำงานไม่เต็มกำลังจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการผลิตไอน้ำมีค่าลดลง ทฤษฎีพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลไกของวัฏจักรไอน้ำ การคำนวณหาประสิทธิภาพความร้อนของหม้อไอน้ำ วิธีการนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตไอน้ำ และเทคโนโลยีหม้อไอน้ำสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
    อุปกรณ์ : หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)
    ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน (ทฤษฎี 1 วัน และ ปฏิบัติ 1 วัน)
    สถานที่อบรม : อาคาร EAL, สถาบันนวัตกรรม ปตท. 71 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน กม.78 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
    จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน
    เปิดทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่
    รุ่นที่ 1 : 26-27 มีนาคม 2563
    รุ่นที่ 2 : 15-17 มิถุนายน 2563
    รุ่นที่ 3 : 07-08 กันยายน 2563
    คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือสมัคร : https://forms.gle/rN86a6spKrBr4SQU8