TRAINING COURSE

ปตท. มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรม
สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร

ปตท. มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานที่ก๊าซธรรมชาติ

ตามกฎกระทรวงเรื่อง "คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558" กำหนดให้ทุกบริษัทที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ต้องมีบุคคลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซฯ ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ) โดยมีกำหนดการดังนี้

รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อรุ่นเท่านั้น

รุ่น 1: วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 - ปิดรับสมัคร

รุ่น 2: วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 - ปิดรับสมัคร

รุ่น 3:วันที่ 11-13 กันยายน 2562  - ปิดรับสมัคร

รุ่น 4:วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 - ปิดรับสมัคร


  2. หลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ) มีกำหนดการดังนี้

  (รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อรุ่น เท่านั้น)

  1. วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับสมัคร)

  2. วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับสมัคร)


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @NGRSP

   3. ทฤษฎีการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติและความปลอดภัย สำหรับระบบชุดควบคุมก๊าซ

   หลักสูตรทฤษฎีการเผาไหม้และระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับก๊าซธรรมชาติ (NG Combustion Theory &Safety in Gas Train System) เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเผาไหม้ จากการสันดาประหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ โดยหัวเผาและชุด Gas Train จึงเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องทำงานได้ในสภาวะปกติ เพราะหากเกิดการผิดพลาดไปอาจนำมาซึ่งความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน

   ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

   สถานที่อบรม สถาบันนวัตกรรม ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

   สำหรับหลักสูตรนี้ เปิดทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ 

   รุ่นที่ 1: 26 -27  มี.ค. 2562 - ปิดรับสมัคร

   รุ่นที่ 2:    4 - 5   มิ.ย. 2562 - ปิดรับสมัคร

   รุ่นที่ 3:    9 -10  ก.ย. 2562 - ปิดรับสมัคร

   รุ่นที่ 4:    4 - 5   พ.ย. 2562 - ปิดรับสมัคร

    4. หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น

    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการดำเนินงาน ระบุให้พนักงาน 40% ต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น สำหรับหลักสูตรที่จัดโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 พร้อมที่จะส่งผ่านประสบการณ์โดยการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตั้งแต่ทฤษฎีการเกิดไฟ ประเภทของไฟ หลักในการดับเพลิง รวมทั้งให้ได้รับประสบการณ์การลงมือใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง

    หลักสูตร 1 วันนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติซึ่งจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และการฝึกที่รับรองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เข้าอบรม

    การจัดอบรมจะจัดขึ้นที่สนามซ้อม จ. ฉะเชิงเทรา

    สำหรับผู้สนใจติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @ngrsp

    สมัครที่

    https://goo.gl/forms/uIutyGi99mPwQLPo1


     5. หลักสูตรการตรวจวัดพลังงานอุปกรณ์หม้อไอน้ำก๊าซธรรมชาติ (Boiler)

     หม้อไอน้ำเป็นต้นกำเนิดพลังงานความร้อนแก่กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการประสิทธิภาพของการผลิตไอน้ำช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพรวมของกระบวนการผลิต และสะท้อนต้นทุนการใช้พลังงานสำหรับการผลิต หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลไกของวัฏจักรไอน้ำ การคำนวณหาประสิทธิภาพความร้อนของหม้อไอน้ำวิธีการนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตไอน้ำ

     นอกจากนี้ จะได้อัพเดทข้อมูลเทคโนโลยีหม้อไอน้ำสมัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานให้ปลอดภัย เข้าใจการตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ไอเสีย และกล้องถ่ายภาพความร้อน รวมถึงการทำงานหม้อไอน้ำแบบวันซ์ทรู (once trough boiler)

     ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

     ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 8,500 บาท สำหรับลูกค้าก๊าซฯ

     สมัครได้ที่ : https://forms.gle/zy4cudHPVeFHQ69P9