IN-PLANT SERVICE

ENERGY DIAGNOSIS

งานบริการพิเศษที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้พลังงาน มีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดการเผาไหม้เชิงลึก วิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซธรรมชาติ การลดความสูญเสียพลังงาน

SERVICE PACKAGE

งานบริการพิเศษที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ก๊าซ และความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น งานออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ งานแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม งานสอบเทียบ

TRAINING COURSES

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

2. หลักสูตร Lean Six Sigma

3. หลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. ความรู้ทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ