SERVICES

NATURAL GAS START UP

การเริ่มต้นใช้ก๊าซธรรมชาติ

ENERGY DIAGNOSIS

งานบริการพิเศษที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้พลังงาน มีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดการเผาไหม้เชิงลึก วิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซธรรมชาติ การลดความสูญเสียพลังงาน

TRAINING

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

2. หลักสูตร Lean Six Sigma

3. หลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. ความรู้ทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ

GAS CONSUMPTION

Link เพื่อเข้าสู่ระบบ Gas Consumption

PTT EBPP

Link เพื่อเข้าสู่ระบบ eBilling and Payment