MANAGEMENT
STRUCTURE

โครงสร้างผู้บริหารสายงาน
ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ


 • คุณนริศ เทิดธรรมพิบูล

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 • คุณนิติพันธ์ มากมิ่ง

  ผู้จัดการส่วนแผนกลยุทธ์
  ท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 • คุณภาสพงษ์ แสงพฤกษ์

  ผู้จัดการฝ่ายตลาดท่อ
  จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

  • คุณเอกวิทย์ พิมพาแป้น

   ผู้จัดการส่วนตลาด
   และขายก๊าซอุตสาหกรรม

  • คุณสิริวัฒน์ สหนาวิน

   วิศวกร ผู้จัดการ
   ส่วนตลาดและขายก๊าซพาณิชย์

  • คุณก่อพงศ์ สันต์สัมพันธ์กุล

   ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าก๊าซ

 • คุณถิรนันท์ ไกรทองสุข

  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ
  ท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

  • คุณวินธัช สรรพนุเคราะห์

   ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโครงการ

  • คุณธนรักษ์ วาสนะสุขะ

   ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง

  • คุณสถาปนิก รอดรักษา

   ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ
   และติดตามประเมินผล