TASK

ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ
ฝ่ายตลาดท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายตลาดท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม และผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงการให้ข้อมูลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ แก่บุคคลทั่วไป