HISTORY

ประเทศไทยมีการสำรวจพบก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์
เมื่อปี พ.ศ. 2516

ประเทศไทยมีการสำรวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 การค้นพบก๊าซธรรมชาติได้จุดประกายการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ในขณะนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลมาขึ้นฝั่งที่มาบตาพุด จ.ระยอง จนในปี พ.ศ. 2524 ปตท. ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการปล่อยก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน จากความพยายามที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่าสูงสุดของ ปตท. ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นยังสามารถทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิง และวัตถุดิบได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท

จากนั้น ปตท. ได้ขยายผลการใช้ก๊าซธรรมชาติไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึ่ง ปัจจุบัน ปตท. มีแนวท่อส่งก๊าซฯยาวพาดผ่านหลายจังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี จนถึงสระบุรี ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตมากขึ้น