INTRODUCTION

ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ทดแทนถ่านหินและน้ำมัน

ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ทดแทนถ่านหินและน้ำมัน ด้วยคุณสมบัติที่เด่นกว่า ก่อมลพิษได้น้อยกว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติสู่ภาคอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา โดยก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เซรามิค สุขภัณฑ์ แก้ว/กระจก โลหะ ปิโตรเคมีภัณฑ์ โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า รวมถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูง ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม และพาณิชย์ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกค้าใช้ก๊าซธรรมชาติกลุ่มอุตสาหกรรม และผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วกว่า 300 ราย

ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าหัวใจของการทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีคือ การดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดตั้ง “ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายตลาดท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ” ขึ้นมาดูแลอำนวยความสะดวก และให้บริการเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าก๊าซฯ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ